Služby

Účetnictví a daňová evidence

Vedení daňové evidence a zpracování účetnictví představuje především zpracování:

 • Přijatých a vydaných faktur
 • Banky a pokladny
 • Evidence majetku a leasingu
 • Odpisů
 • Inventur jednotlivých účtů
 • Podkladů k daňovým přiznáním
 • Uzávěrky a závěrky účetnictví

Mzdové účetnictví a personální agenda

Zpracování mzdové a personální agendy zahrnuje hlavně:

 • Přihlášení a odhlášení zaměstnanců u zdravotní pojišťovny a okresní správy sociálního zabezpečení
 • Měsíční zpracování mezd
 • Měsíční hlášení na zdravotní pojišťovny a okresní správu sociálního zabezpečení
 • Hlášení práce neschopných na okresní správu sociálního zabezpečení a vyřízení související agendy
 • Vypracování mzdových a zápočtových listů jednotlivých zaměstnanců
 • Příprava příkazů k úhradě výplat a odvodů z mezd pro zaměstnavatele

Skladové účetnictví

Dle požadavků klienta vypracujeme rozložení a analytiku účtování jednotlivých skladů a povedeme především:

 • Skladovou evidenci
 • Evidenci pohybů ve skladu
 • Inventuru skladu včetně zaúčtování
 • Provázanost skladu na přijaté a vydané faktury
 • Účtování jednotlivých položek

Daňová přiznání

 • K dani z příjmů právnických osob
 • K dani z příjmů fyzických osob
 • K dani z přidané hodnoty
 • K dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • K dani silniční
 • K dani z nemovitých věcí
 • K dani dědické
 • K dani darovací

Intrastat

Na základě podkladů klienta zpracujeme výkazy o intrakomunitárním obchodu. Jedná se zejména o tyto činnosti:

 • Hlídání prahu pro vykazování
 • Registrace na Celní správě
 • Intrastat přijetí
 • Intrastat odeslání
 • Podání hlášení na Celní správu

Zastupování na úřadech

Nabízíme zastupování klientů před úřady na základě plné moci, především před Českou správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami a finančním úřadem.

Transparentnost cen

Každý klient získává přístup do zákaznické sekce webu, a má tak průběžně dokonalý přehled o provedených pracích a jejich ceně.

Výstup služeb

Po zpracování roční účetní uzávěrky a závěrky bude klientovi předána kompletní účetní agenda v elektronické podobě. Přílohou agendy je balíček sestav, kde nechybí inventurní soupis skladu s oceněním, inventura skladu, soupis majetku firmy podklady k dani z přidané hodnoty, podklady k dani z příjmů, účetní deník, účtová osnova, adresář odběratelů a dodavatelů klienta a mnoho dalších, dle přání zákazníka.